2012-10-04

Чиний зүгээс...

харанхуйд
чиний зүгийн салхи
исгэрнэ...

in darkness
the wind toward you
whistling...

No comments:

Post a Comment